Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Адвокат Севдалина Георгиева

Регистрация на фирми, бързи разводи, споразумение – алкохол, прекратяване на фирми,сделки с имоти, договори, споразумения.

Научи повече
Адвокат Севдалина Георгиева

ПРАВНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ

 

  • Търговски сделки и Придобивания и преобразувания - в областта на търговското право, конкурентно право и право на интелектуалната собственост,  Вещно и строително право – сделки с имоти.
  • Корпоративно право - специализирана в областта на учредяване на дружества, текущи правни услуги за дружествата и техния правен статус, чуждестранни инвестиции (включително услуги, свързани с поддържане статуса на инвестиционния проект)
  • Енергийно право - специализирана в отраслите, свързани с електроенергия, газ, нефтопреработка и производни продукти, възобновяеми енергийни източници и проектно финансиране
  • Процесуално представителство и разрешаване на спорове – кантората е  специализирана в представителство на клиенти в административни, граждански и търговски спорове, както и наказателни дела.
  • Вещно и строително право - специализирана в областта на вещното право и правни анализи на недвижимо имущество,сделки с имоти, договори за строителство, проектно финансиране, концесии.