Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Търговско право

В кантората се извършват търговски сделки, придобивания и преобразувания - в областта на търговското право, придобивания и преобразувания, защита на личните данни, конкурентно право и право на интелектуалната собственост, Вещно и строително право - сделки с имоти.

  • Консултации в избора на правно-организационна форма на търговец;
  • Регистрация,преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци.
  • Регистрация на сдружения, Регистрация на фондации както и последващи консултации във връзка с дейността им;
  • Изготвяне на Правилник на дейността на ЮЛНЦ.
  • Промени във вече учредени ЕТ,ООД и ЕООД;
  • Преобразуване, вливане, сливане, прекратяване и ликвидация на дружества;
  • Сделки с търговски предприятия;
  • Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки;
  • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози