Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Около 80 000 фирми следва да подадат декларации за действителни собственици в Агенцията по вписвания

Агенцията по вписванията обяви, че около 80 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел следва да подадат декларации за действителните си собственици в срока, регламентиран от закона – 01.02.2019 – 31.05.2019 по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари, който беше приет в изпълнение на изискване за синхронизация с Европейска директива 2015/849 на Европейския парламент.

 

Съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари, фирмите, които не следва да подават такива декларации са: еднолични търговци; еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица; дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала; събирателни дружества със съдружници физически лица. Гореизброените търговци трябва да подават тази декларация, само в случай, че действителните собственици са различни от вече вписаните такива.

 

По повод срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел,който  е до 31.12.2020 г., те могат да подават декларация за действителни собственици в 4 месечен срок след пререгистрацията.

 

Заявяването на информацията за действителни собственици има декларативен характер и като част от базата данни на търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп, съгласно чл. 11 от ЗТРРЮЛНЦ.