Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Несъстоятелност и ликвидация

   Кантората  ни предоставя консултации и правна помощ при проблеми, свързани с търговската несъстоятелност. Оказваме правна защита при откриване на производство по несъстоятелност при изготвяне и подаване на молби за откриване на производство по несъстоятелност пред съд, по време на самото производство; представителство на кредитори в производството по несъстоятелност, при преговори между кредитори на неплатежоспособни дружества, при консултиране на управители  относно задълженията им, свързани с дружества в несъстоятелност и представляваме клиентите си във всички фази на процеса.

 

  Притежаваме ценен опит в ликвидацията на търговски  дружества, предоставяйки правни съвети и представителство на клиентите ни пред Национална агенция за приходите,Националния осигурителен институт  и други компетентни институции във връзка с разпределяне на имуществото на ликвидиращо се дружество между кредиторите и издаването на различни удостоверения, необходими за представяне в Търговски регистър при заличаване на дружеството.