Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Семейно и наследствено право

  • Консултации по семейноправни казуси и във връзка с режимите на имуществените отношения по Семеен кодекс – на разделност, на общност и брачен договор;
  • Изготвяне, заверяване и вписване в Регистъра на брачни договори към Агенцията по вписванията;
  • Процесуално представителство при развод по взаимно съгласие и по исков ред;
  • Процесуално представителство по дела за родителски права и издръжка;
  • Процесуално представителство по дела за установяване и оспорване на произход;
  • Консултации и правно съдействие при осиновяване на дете;
  • Процесуално представителство и защита по дела по Закона за защита срещу домашното насилие;