Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

Търговско право

  • Консултации при избор на правно - организационна форма на търговец;
  • Учредяване, регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации;
  • Консултации във връзка с дейността на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации;
  • Консултации и изготвяне на документи за сделки с търговски предприятия;
  • Цялостно административно - правно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружени, фондации;
  • Консултации и изготвяне на необходимите документи и регистрация на промени на търговски дружества, еднолични търговци, фондации, сдружения;
  • Преобразуване на търговски дружества и други юридически лица- вливане, сливане, отделяне и разделяне;
  • Консултации и изготвяне на търговски договори,
  • Сделки с търговски предприятия;
  • Консултации и посредничество при доброволно уреждане на спорове за  неизпълнение на търговски договори;