Севдалина Георгиева - Адвокат в град София, център до съдебна палата

СЪДЪТ НА ЕС СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ЗАПИТВАНЕТО НА ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД ОТНОСНО НЕПЛАЩАНЕТО НА ПАРИЧНИ ВНОСКИ В БЮДЖЕТА НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Съдът на ЕС в Люксембург отговори на преюдициалното запитване на Благоевградския окръжен съд, отправено въввръзка с дело за неплатени годишни парични вноски в бюджета на етажната собственост. Решението гласи, че чл. 7, точка 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да сет ълкува в смисъл, че спор за парично задължение, произтичащо от решение на лишеното от право субектност и създадено посилата на закона поради особеното титулярство на определени права общо събрание на собствениците на сграда в режим на етажна собственост, което решение се взема с мнозинство от членовете на общото събрание, но обвързва всички негови членове, следва да се счита за спор, който попада в обхвата на понятието „дела, свързани с договор“ по смисъла на тази разпоредба.